ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN N.V. COLMAN LEDER

1. Algemene bepalingen

Elke bestelling betekent aanvaarding door de koper van onze voorwaarden.

Deze voorwaarden primeren op alle andere algemene voorwaarden. Afwijkingen op onze algemene voorwaarden gelden enkel maar in zoverre zij uitdrukkelijk en schriftelijk door ons zijn aanvaard.

2. Levering

De levering gebeurt bij de verkoper, behoudens andersluidende schriftelijke afspraak.

De goederen worden vervoerd op kosten en risico van de koper.

De verkoper behoudt het recht op eigendom van de verkochte goederen, zelfs na levering, tot op het ogenblik van de algehele betaling van de factuur en van de gebeurlijke intresten en kosten.

Door de inontvangstname of het meenemen van de goederen erkent de koper uitdrukkelijk dat de koopwaar beantwoordt aan zijn bestelling en vrij is van enig zichtbaar gebrek. Andere gebreken moet de koper binnen de acht dagen na het ontdekken ervan aan de verkoper schriftelijk melden.

3. Facturatie en betalingsvoorwaarden

Eventuele betwistingen van facturen dienen op straffe van niet ontvankelijkheid schriftelijk en aangetekend ter kennis gebracht worden aan de verkoper binnen de acht dagen na ontvangst van de factuur.

De facturen zijn contant betaalbaar te Kruibeke behoudens andersluidend uitdrukkelijk beding.

De facturen die op hun vervaldag niet voldaan zijn, brengen van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest op berekend aan de wettelijke intrestvoet die van toepassing is inzake betalingsachterstal bij handelstransacties, alsmede (evenzeer van rechtswege en zonder ingebrekestelling) een forfaitaire vergoeding van 10% op het factuurbedrag (met een minimum van 75,00 €) als schadebeding.

Indien een factuur niet voldaan wordt op de vervaldag, heeft de verkoper het recht de lopende bestellingen en leveringen op te schorten totdat volledige betaling volgt van de factuur. De verkoper is niet aansprakelijk voor schade welke ontstaat als gevolg van de opschorting van de leveringen om voormelde reden.

4. Schadevergoeding bij ontbinding door toedoen van de koper

Indien de koper de overeenkomst verbreekt of annuleert, of indien de overeenkomst door zijn toedoen geen doorgang kan vinden, is deze aan de verkoper een schadevergoeding verschuldigd ten bedrage van 30% van het totaalbedrag van de bestelling.

5. Faillissement of kennelijk onvermogen van de koper

Bij faillissement of kennelijk onvermogen van de koper heeft de verkoper het recht de overeenkomst éénzijdig te beëindigen. In dit geval zijn de geleverde goederen onmiddellijk opeisbaar.

6. Rechtskeuze en bevoegdheid

In geval van geschil is enkel de Ondernemingsrechtbank Gent, afdeling Dendermonde bevoegd. Enkel het Belgisch recht is van toepassing met uitzondering van het Weens Koopverdrag.

N.V. COLMAN LEDER ZWALUWBEEKSTRAAT 13 B-9150 KRUIBEKE BELGIE BE 0416.949.550.

7. Privacy

Colmanleder.be respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wij gebruiken uw gegevens om de bestellingen zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Voor het overige zullen wij deze gegevens uitsluitend gebruiken met uw toestemming. Colmanleder.be zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen en zal deze uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het uitvoeren van uw bestelling.

Colmanleder.be gebruikt de verzamelde gegevens om haar klanten de volgende diensten te leveren:

Colmanleder.be verkoopt uw gegevens niet.

Uw persoonlijke gegevens zijn veilig bij colmanleder.be

Wij waarderen het vertrouwen dat u in ons stelt en wij zullen daarom uiterst zorgvuldig met uw gegevens omgaan. Uw gegevens zullen ten allen tijde worden beschermd en vertrouwelijk worden behandeld. Wanneer u uw gegevens wilt laten verwijderen kunt u dat ons laten weten via de klantenservice.

Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van colmanleder.be, dan kunt u een e-mail sturen naar info@colmanleder.be. Onze klantenservice helpt u verder als u informatie nodig heeft over uw gegevens of als u deze wilt wijzigen. U heeft nadrukkelijk het recht op correctie van uw gegevens.

Uw persoonsgegevens worden door Colman Leder, Zwaluwbeekstraat 13, B – 9150 Kruibeke verwerkt, voor klantenbeheer op basis van de contractuele relatie als gevolg van uw bestelling/aankoop en voor direct marketing (/om u nieuwe producten of diensten aan te bieden) op basis van ons gerechtvaardigd belang om te ondernemen. Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken met het oog op direct marketing, volstaat het ons dat mee te delen op info@colmanleder.be. Via dat adres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze verbeteren of laten wissen, of ze vragen over te dragen. Als u het niet eens bent met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel). Een meer uitgebreid overzicht van ons beleid op het vlak van gegevensverwerking vindt u op www.broeksriemen.be.